Kvalitet–Miljö–Säkerhet

Kraven från kunder och samhälle vad gäller kvalitet, miljö och trafiksäkerhet ökar varför Busspoolen.nu tagit fram ett ledningssystem som ska genomsyra hela verksamheten från egna kontor till alla de entreprenörer som utför trafikuppdragen. Ledningssystemet är uppställt enligt kraven i ISO 9001:2000 och ISO 14001.

Ledstjärnan i arbetet – Busspoolens affärsidé

”Busspoolen.nu ska genom samordningsaktiviteter mellan entreprenörerna erbjuda en säker och miljövänlig kollektivtrafik till konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och en kundanpassad service.”

Affärsidén innebär att ett antal policys tagits fram. Genom dessa policys har olika detaljmål för verksamheten satts upp, rutiner utarbetats med avvikelserapportering och analyser med olika uppföljningsåtgärder – allt för att skapa ett system som innebär att alla verksamhetsdelar kan utvecklas och förbättras. Läs mer om vårt arbetssätt nedan.

Kvalitetspolicy

Busspoolen.nu och dess entreprenörer ska erbjuda kollektivtrafik som uppfyller kundernas krav och önskemål.

Varje uppgift som vi utför ska leda till att kunden blir så nöjd att man vill anlita eller resa med oss igen.

Vi kommer att arbeta för att ständigt förbättra vår kvalitet.

Miljöpolicy

Busspoolen.nu och dess entreprenörer ska inom ramen för gällande miljölagstiftning och andra samhällskrav genom målmedvetna satsningar och en engagerad personal, ständigt arbeta med att minska miljöbelastningen i alla delar av verksamheten.

Trafiksäkerhetspolicy

Busspoolen.nu och dess entreprenörer ska erbjuda och arbeta för en kollektivtrafik med varaktigt hög trafiksäkerhet genom att:
– respektera gällande hastighetsgränser
– iaktta kör- och vilotider
– följa övriga lagar och förordningar
– visa hänsyn till medtrafikanter
– arbeta för ständiga förbättringar i vårt trafiksäkerhetsarbete.

Arbetsmiljöpolicy

Busspoolen.nu och dess entreprenörer ska i det dagliga arbetet
– uppmärksamma och ta hänsyn till både psykosociala och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär.
– fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.

Offertförfrågan

Offertförfrågan